เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
01 - 06 Oct 2018 6D5N 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018 THAI SMILE 25,552 3 Available
04 - 09 Oct 2018 6D5N 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018 THAI SMILE 25,552 12 Available
15 - 20 Oct 2018 6D5N 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018 THAI SMILE 26,662 20 Available
25 - 30 Oct 2018 6D5N 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018 THAI SMILE 25,552 0 Full
28 Oct - 02 Nov 2018 6D5N 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018 THAI SMILE 25,552 10 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองคยา (พุทธคยา) – สถานที่ตรัสรู้ – เจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – บ้านนางสุชาดา

วันที่ 2

พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – ขึ้นเขาคิชกูฎ – เมืองนาลันทา – สักการะหลวงพ่อองค์ดำ

วันที่ 3

เมืองราชคฤห์ – เมืองไวสาลี – คันธเจดีย์ – ปาวาลเจดีย์ – เมืองกุสินารา

วันที่ 4

เมืองกุสินารา – ปรินิพพานสถูป – มกุฏพันธเจดีย์ – เมืองลุมพินี(เนปาล)

วันที่ 5

เมืองลุมพินี(เนปาล) – วิหารมายาเทวี – เมืองพาราณสี

วันที่ 6

เมืองพาราณสี – ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู – เมืองสารนาถ – ธัมเมกขสถูป –พิพิธภัณฑ์สารนาถ – พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา – เมืองพาราณสี – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

Flights
THAI SMILE
Departure Flight: WE327 (12.10-13.55)
Arrival Flight: WE328 (16.45-21.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 25,552
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
3
Period
01 - 06 Oct 2018
Sales Officer
น้อย
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo